Information om Skyddad identitet

Skyddade personuppgifter – definitioner

Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de tre olika skyddsmarkeringarna; sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Enligt 7 kap. 15§ Sekretesslagen (SekrL) är folkbokföringsuppgifter i regel offentliga. I vissa fall kan det dock skada en person att uppgifter om denne lämnas ut. Skatteverket kan då föra sekretess för dessa uppgifter på tre olika nivåer. Sekretess gäller då om det av särskild anledning kan antas att en person eller någon närstående kan lida skada eller men om uppgifter om denne lämnas ut.

Skatteverkets sekretessnivåer är:

Sekretessmarkering
I de fall skattekontoret på förhand kan bedöma att utlämnande av uppgifter om en person kan förorsaka personförföljelse eller annan skada kan en så kallad markering för särskild sekretessprövning, ”sekretessmarkering”, sättas för personen i folkbokföringsdatabasen.

Sekretessmarkeringen motsvarar i princip den hemligstämpling som, enligt 15 kap. 3 § SekrL, kan åsättas en allmän handling. Det framgår inte av själva markeringen vilken uppgift om personen i folkbokföringen som kan vara känslig. Det behöver inte bara vara adressen som är den skyddsvärda uppgiften, det kan även vara nytt namn eller uppgift om närstående. Alla uppgifter om personen innefattas i sekretessmarkeringen

Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen innebär alltså inte att sekretessbelagda uppgifter utesluts i aviseringen. När sekretessmarkeringen tas bort aviseras detta. Omprövning av sekretessmarkering sker i regel varje år. Om det finns belägg kan sekretessmarkering godkännas för upp till tre år.

En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess, men en noggrann prövning ska ske innan uppgifter om personen lämnas ut. Uppgifter ska inte lämnas ut om det kan antas att den enskilde eller närstående lider skada eller men om uppgift om identitet röjs. Man bör sträva efter att familjen i möjligaste mån ska kunna leva en så ”normal” tillvaro som möjligt. Om familjen vill kan uppgifter registreras eller lämnas ut.

Korrespondens med personer som har sekretessmarkering ska ske med hjälp av förmedlingsuppdrag eftersom adressen inte är känd. Det som ska skickas till den skyddade personen läggas i ett kuvert som märks med mottagarens personnummer. Detta läggs sedan i ett större kuvert som skickas till Skatteverkets sekretessgrupp för vidarebefordran. Exempelvis när personen är bosatt i Skåne ska man skicka brev som Förmedlingsuppdrag till:

Sekretessgruppen
Skatteverket
205 52 Malmö

Det yttre kuvertet ska tydligt märkas med ordet ”Förmedlingsuppdrag”.

Kvarskrivning
Innebär att medge, genom beslut enligt 16 § i folkbokföringslagen, att en person vid flyttning är folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten i högst tre år. Den gamla adressen tas bort och personen registreras som ”på församlingen skriven”. Den verkliga bostadsorten framgår då inte av folkbokföringsregistret. Skattekontorets adress anges som särskild postadress och har den faktiska adressen manuellt förvarad för att kunna vidarebefordra posten.

Kvarskrivningen fungerar som ett adresskydd men i regel får en kvarskriven person också en sekretessmarkering. Då aviseras även denna.

Korrespondens med personer som är kvarskrivna ska ske med hjälp av förmedlingsuppdrag.

Fingerade personuppgifter
Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda en annan identitet. Beslut om detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Riskpolisstyrelsen (RPS). Den nya identiteten registreras på ett sätt så att det inte framgår att det rör sig om fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan identiteterna finns endast hos RPS. Fingerade personuppgifter kombineras i enstaka fall med sekretessmarkering.

Vid kvarskrivning och fingerade personuppgifter kommer inte de sekretessbelagda uppgifterna till kommunens kännedom och kan därför hanteras utan särskild hänsyn eller prövning.

Comments are closed.

webmaster: patrikmoree@gmail.com