Hedersrelaterat våld

Hedersvåld är familjeideologi där kulturellt betingade handlingar kan bidra till tvång, kontroll, tvångsäktenskap, våld, könsstympning eller/och mord. I samhällen där hederskulturen finns är det kollektivet som är i centrum istället för som i Sverige där det är individen som är i centrum. Med kollektivet åsyftas här släkten eller klanen. Släkten innebär alla som ingår i släkten och inte enbart de närmaste, det innebär att en släkt kan vara flera hundra individer som tillsammans blir kollektivet. Dessa flera hundra bedöms som en enhet. På så vis är varje handling som man gör ute i samhället viktig för att familjens anseende eller rykte ska vara bra. Ett rykte som är dåligt kan innebära att kollektivet/familjen kan bli isolerat och bedömas som dåliga att umgås med. Rykte handlar om hur individerna i släkten förmedlar sig som kön. Det vill säga hur män agerar utifrån att de är män och kvinnor agerar utifrån att de är kvinnor. Det är skillnad beroende på vilket kön man har. När det gäller männen ska de vara försörjare för sin familj. Männen ska också se till att alla familjemedlemmar agerar utifrån vad som gynnar familjen i alla sina val exempelvis utbildning, umgängeskrets, klädsel, uppfostran osv.

Kvinnorna å sin sida ska även dem agera så att de är familjens fina ansikte utåt genom sitt umgänge med det motsatta könet, sin klädsel, utbildning och acceptans över att det är skillnad på vad en man och en kvinna få göra i vardagen. Det är såklart olika hårda regler i olika familjer men viktigt är dock att människor som familjen möter i samhället ska bedöma dem på ett sätt som är i linje med ett bra rykte.

I sin ambition och starka vilja att hålla familjens rykte rent kan kontroll av olika slag ske mot familjemedlemmarna. När denna kontroll övergår till att vardagen blir svår genom att exempelvis familjen hindrar personen att göra det den vill eller förbjuda den att göra det som den vill blir det destruktivt. Det är såklart olika nyanser av detta för olika familjer. Den individ som känner denna kontroll är den som avgör när denna blir oacceptabel. Individen kan då behöva hjälp och stöttning av oss hjälpare när så sker. Det är viktigt då att man som hjälpare lyssnar in och frågar de frågor som hjälper till att få en bild av hur vardagen kan se ut för den utsatta.

I Sverige är det lag på att alla får gifta sig med den de vill. Det är lag på att ingen får ta ett sådant beslut år en annan. I en hederskultur finns det en risk att familjen har åsikter och vilja att vilja att bestämma vem som ska gifta sig med vem. Eftersom det är en olaglig sak att göra. På så vis är det viktigt att agera om den informationen kommer till myndighetens kännedom.

I Sverige är det olagligt att planera eller utföra könsstympning på flickor. I några länder sker detta i hederns namn. Det är då viktigt att vi som möter de personer som det finns risk att könsstympning sker agerar snabbt och metodiskt. Det är av vikt även att ställa frågan om så skett eller planeras att göra när man har samtal med en person som bedöms ingå i en sådan kultur.

Hedersrelaterat våld

 

Chatta med oss onsdagar mellan 16-18